REGULAMIN

TARNOWSKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO

 

§1
ORGANIZATOR

 1. Tarnowski Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Katedrę Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Tarnowskiej, zwaną dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora znajduje się w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.
 2. Nad merytorycznym przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu czuwa Komisja, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej.
 3. Wszystkie informacje organizacyjne zamieszczane są na stronie internetowej Organizatora

§2
CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest umożliwienie uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności, jak również rozbudzanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych chemią.

 

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych.
 2. Dyrektor lub wyznaczony Nauczyciel koordynujący zgłasza uczestnictwo szkoły podstawowej w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora, w określonym terminie.
 3. Do Etapu 0 (eliminacje szkolne) ma prawo przystąpić każdy uczeń. Za zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursu oraz bezpieczeństwa uczniom biorącym udział w Etapie 0 odpowiada Dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń.
 4. Zgłoszenia uczniów (w liczbie nieprzekraczającej 10 uczniów z danej szkoły) do Etapu I (eliminacje) dokonuje Dyrektor lub wyznaczony Nauczyciel koordynujący przekazując  Organizatorowi protokół z przeprowadzonego w szkole Etapu 0. Wzór protokołu zostanie przesłany wraz z zadaniami i kluczem oceniania.
 5. Organizator Konkursu nie obciąża uczestników opłatami związanymi z organizacją Konkursu. Uczestnicy przyjeżdżają do Akademii Tarnowskiej na koszt własny.
 6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz do złożenia oświadczenia na piśmie o zapoznaniu się z jego treścią. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu (dla ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego) oraz Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu (dla nauczyciela przygotowującego ucznia do Konkursu/wyznaczonego do koordynowania Konkursu).
 7. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, z art.6 ust. 1 lit. a) w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu.

 

§4
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z trzech etapów: Etap 0 (eliminacje szkolne), Etap I (eliminacje) i Etap II (finał), przeprowadzanych w danym roku szkolnym zgodnie z terminarzem Konkursu. Każdy etap punktowany jest osobno.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch miejscach:
  • Szkoła Podstawowa do której uczęszcza uczeń – Etap 0
  • Siedziba Organizatora – Etap I i Etap II
 3. Poziom wymagań jest dostosowany do możliwości dobrego ucznia szkoły podstawowej. Szczegółowy zakres materiału jak i zalecana literatura zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora.
 4. Etap 0 (eliminacje szkolne);
  Etap ten przeprowadzany jest w Szkole Podstawowej do której uczęszcza uczeń i polega na samodzielnym rozwiązaniu zestawu zadań testowych (jednokrotnego wyboru) w czasie 60 minut. Zestaw zadań testowych wraz z kartą odpowiedzi i kluczem oceniania wysyłane są najpóźniej w dniu Konkursu do godz. 7:00 bezpośrednio na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Zestawy zadań wraz z kartami odpowiedzi należy wydrukować a po przeprowadzeniu Etapu 0 prace należy ocenić. Na podstawie wyników należy ustalić listę uczniów zakwalifikowanych do Etapu I (eliminacje), w liczbie nieprzekraczającej 10 uczniów z danej szkoły.  Dyrektor lub wyznaczony Nauczyciel koordynujący przesyła Organizatorowi w ustalonym terminie protokół o którym mowa w §3 ust. 4. Na podstawie przesłanych przez poszczególne szkoły podstawowe list uczniów sporządzana jest lista uczestników Etapu I (eliminacje).
 5. Etap I (eliminacje);
  Etap ten przeprowadzany jest w siedzibie Organizatora i polega na samodzielnym rozwiązaniu zestawu zadań testowych (wielokrotnego wyboru) w czasie 90 minut. W tym etapie prace uczniów są kodowane. Kody uczniów wraz z uzyskanym wynikiem punktowym są publikowane na stronie internetowej Organizatora. Równocześnie publikowana jest lista finalistów Konkursu, którą ustala Komisja na podstawie uzyskanych wyników.
 6. Etap II (finał);
  Do finału zakwalifikowanych jest nie więcej niż 16 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w Etapie I (eliminacje). W Etapie II (finał) prace uczniów są kodowane. Etap II składa się z dwóch części: teoretycznej i laboratoryjnej.
 • Część teoretyczna polega na samodzielnym rozwiązaniu zestawu zadań otwartych w czasie 90 minut.
 • Część laboratoryjna polega na samodzielnym wykonaniu zadań laboratoryjnych w czasie 60 minut. Uczeń może zostać dopuszczony do części laboratoryjnej Konkursu po zapoznaniu się z „Regulaminem porządkowym w pracowni chemicznej” zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora. Regulamin ten, jak również karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, jest dodatkowo omawiany przed rozpoczęciem pracy w laboratorium, wtedy uczeń potwierdza podpisem fakt odbycia szkolenia.
 • Uczestnicy Etapu II Konkursu otrzymują Dyplom Finalisty.
 • Komisja ogłasza listę laureatów Konkursu wyłonionych spośród uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w trakcie etapu finałowego. Laureaci Konkursu otrzymują Dyplom Laureata oraz nagrody ufundowane przez instytucje, które obejmują Konkurs patronatem w danym roku szkolnym.
 • Ogłoszenie wyników drugiego etapu oraz wręczenie dyplomów i nagród finalistom i laureatom Konkursu odbywa się podczas gali finałowej Konkursu.

 

§5
ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu są ogłaszane na stronie internetowej Organizatora do końca września danego roku szkolnego.
 2. Uczestnicy powinni zebrać się nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem Konkursu w miejscu przeprowadzania danego etapu Konkursu.
 3. Uczestnicy Konkursu przynoszą na każdy z etapów:
  • ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości;
  • przybory do pisania (długopis z niebieskim lub czarnym tuszem);
 4. Dodatkowo uczestnicy Etapu I przynoszą kalkulator prosty (UWAGA: urządzenia wielofunkcyjne typu telefon komórkowy, tablet itp. nie mogą być używane);
 5. Dodatkowo uczestnicy Etapu II przynoszą:
  • kalkulator naukowy (UWAGA: urządzenia wielofunkcyjne typu telefon komórkowy, tablet itp. nie mogą być używane);
  • fartuch ochronny, okulary i rękawiczki ochronne (lateksowe lub nitrylowe)
 6. Uczestnicy mogą korzystać jedynie z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora.
 7. W czasie Konkursu uczniowie zobowiązani są do samodzielnej pracy. Organizator Konkursu może pozbawić uczestnika prawa do udziału w Konkursie jeżeli naruszy on zasady regulaminu np. poprzez korzystanie z niedozwolonych pomocy, kontaktowanie się z innymi uczestnikami, nieprzestrzeganie regulaminu porządkowego pracowni chemicznej itp.

Plik do pobrania:

Skip to content