Zagadnienia do zadań zamkniętych Etapu 0 (eliminacje szkolne) i Etapu I (eliminacje):

 1. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne
 2. Właściwości chemiczne i fizyczne substancji chemicznych
 3. Mieszaniny jednorodne i niejednorodne, sposoby ich rozdzielania
 4. Przemiana chemiczna i fizyczna
 5. Budowa atomu
 6. Związek budowy atomu z układem okresowym pierwiastków
 7. Właściwości metali i niemetali
 8. Promieniotwórczość (przemiany promieniotwórcze, okres połowicznego rozpadu)
 9. Budowa cząsteczki
 10. Skład chemiczny substancji
 11. Prawo zachowania masy
 12. Prawo stałości składu
 13. Stechiometria
 14. Rozpuszczalność, stężenie procentowe i molowe
 15. Systematyka związków nieorganicznych: tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 16. Roztwory wodne i równania dysocjacji mocnych elektrolitów

Zagadnienia do zadań otwartych Etapu II (finał):

 1. Zagadnienia do Etapu 0 i Etapu I
 2. Wydajność reakcji chemicznych
 3. Stała równowagi reakcji dysocjacji
 4. Stopień dysocjacji
 5. pH
 6. Właściwości alkanów, alkenów i alkinów
 7. Pochodne węglowodorów (alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminokwasy)
 8. Substancje o znaczeniu biologicznym (tłuszcze, białka, sacharydy)

Wykaz literatury obowiązującej uczestników konkursu oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

 1. Etap 0 i I:
  • Podręczniki i zbiory zadań do nauki chemii w klasie VII i VIII szkoły podstawowej dopuszczone do użytku szkolnego przez MEiN do nowej podstawy programowej.
  • Z. Głowacki, „Konkursy chemiczne w gimnazjum. Zestawy zadań z rozwiązaniami”, Oficyna Wydawnicza Tutor, Warszawa
  • A. Rygielska, „Zadania dla uczestników konkursów chemicznych”, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa
 2. Etap II:
  • Literatura obowiązująca do Etapów 0 i I
  • K. M. Pazdro, A. Rola-Noworyta, Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników. Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa
  • M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska , To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa 2019

Zagadnienia i arkusze z lat ubiegłych w formie elektronicznej do pobrania:

Skip to content